Scroll Top

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van New Boxes Progress BV, gevestigd te Gemert, kamer van koophandelnummer 83225897 en New Boxes Boost BV,  gevestigd te Gemert,kamer van koophandelnummer 83220313.

Artikel 1 Definities

 1. New Boxes Progress BV en New Boxes Boost BV, hierna beiden genoemd New Boxes.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht geeft tot levering van werkzaamheden en diensten.
 3. Opdracht: de schriftelijk en/of mondeling overeengekomen werkzaamheden tussen New Boxes en de opdrachtgever.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon aan wie de dienstverlening van New Boxes wordt geleverd.

Artikel 2 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, bestellingen, werkzaamheden, leveringen en overeenkomsten van New Boxes.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. New Boxes sluit de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 Toepasselijk recht

 1. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
  Alle geschillen tussen de partijen die betrokken zijn bij de opdracht, ook die door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door het daartoe bevoegde orgaan.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

 1. Een aanbieding of offerte van New Boxes is uiterlijk maximaal 2 maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 2. Als een aanbid of offerte niet binnen de geldende termijn wordt aanvaard dan vervalt het aanbod of de offerte.
 3. De voorwaarden en andere essentialia in aanbiedingen en offertes zijn niet automatisch van toepassingen op een verlenging of uitbreiding van opdracht en/ of nabestelling.

Artikel 5 Overeenkomst van opdracht

 1. Een opdracht dient akkoord te worden bevonden door de opdrachtgever.
 2. Bij aanvaarding van een opdracht behoudt New Boxes zich het recht voor de opdracht binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de opdrachtgever hieraan enige rechten kan ontlenen.
 3. Zodra een opdrachtgever een mondeling dan wel schriftelijk verzoek heeft gedaan om een opdracht te starten, wordt dat gezien als opdracht en gaat de opdrachtgever akkoord met deze Algemene Voorwaarden en bijbehorende overeenkomst.
 4. Mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever verbindt New Boxes slechts, nadat de opdrachtgever deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
 5. Bij geschillen over de uitvoering van werkzaamheden is de overeenkomst van opdracht leidend.

Artikel 6 Bewerkingsovereenkomst i.h.k.v. gebruikmaking informatie en faciliteiten

 1. De faciliteiten, informatie en diensten van New Boxes staan de deelnemer uitsluitend ten dienste voor persoonlijk gebruik in verband met het eigen traject. Dit laatste is van toepassing op individuele trajecten.
 2. Het staat deelnemers, opdrachtgevers en/of derden niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van New Boxes te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook, anders dan overeengekomen met New Boxes.
 3. New Boxes, deelnemers en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 4. Informatie geldt als vertrouwelijk als op de vertrouwelijkheid wordt gewezen en/of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. New Boxes behoudt zich het recht voor (vertrouwelijke) informatie te delen met onderaannemers enkel en alleen in het kader van de uitvoering van de opdracht. Onderaannemers zijn hiermee gehouden aan dezelfde verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.
 6. Bij oneigenlijk gebruik van de verstrekte informatie en faciliteiten door deelnemers en/of opdrachtgever zoals bedoeld in dit artikel brengt New Boxes de geleden schade bij de opdrachtgever in rekening.
 7. New Boxes neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Deze data wordt opgeslagen binnen de EU.
 8. New Boxes behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke of tot een persoon of organisatie herleidbare informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 9. De in dit artikel genoemde geheimhouding en/ of vertrouwelijkheid geldt niet voor informatie:
  1. Die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever
  2. Die door de opdrachtgever openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

Artikel 7 Intellectueel eigendom

 1. New Boxes behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De opdrachtgever mag de in lid 1 van dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van New Boxes (laten) kopiëren, aan derden tonen en/ of ter beschikking stellen

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. New Boxes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat New Boxes is uitgegaan van de door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. New Boxes levert haar dienstverlening naar beste kunnen. New Boxes is niet aansprakelijk voor beslissingen van derden zoals UWV, kantonrechter of afspraken die voortvloeien uit sociale plannen inzake loondoorbetalingen, wachtgeldregelingen en/of andere financiële afspraken.
 3. Indien opdrachtgever aantoonbare schade heeft geleden, toerekenbaar aan New Boxes voor niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, is de aansprakelijkheid van New Boxes te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen prijs.
 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of schade van derden (waaronder vallen: werknemers van opdrachtgever) is uitgesloten.
 5. De opdrachtgever vrijwaart New Boxes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door New Boxes geleverde diensten en/ of producten.
 6. Als New Boxes een overeenkomst aangaat met meerdere opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan New Boxes verschuldigd zijn.
 7. Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van New Boxes vervalt in elk geval na 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:98 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 Kosten

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, gelden de onderstaande voorwaarden:

 1. Alle prijzen die New Boxes hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 2. New Boxes geeft vooraf, ondubbelzinnig, inzicht in de kosten die in rekening worden gebracht voor de opdracht.
 3. Bij overschrijding van de geraamde kosten wordt hiervan mededeling gedaan aan de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is gehouden de door New Boxes ingediende declaraties volledig te voldoen of te laten voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.
 5. Kosten ontstaan door toedoen van de opdrachtgever worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Bij vertraging van de opdracht door toedoen van de opdrachtgever/deelnemer kunnen extra kosten, zonder mededeling, in rekening worden gebracht.
 7. New Boxes is gerechtigd om de dienstverlening uit te stellen of te stoppen op het moment dat betaling uitblijft, onverminderd de betalingsverplichting van de opdrachtgever.
 8. Er vindt bij tussentijdse beëindiging van de dienstverlening geen restitutie van de vergoeding plaats.
 9. Tarieven zijn exclusief eventuele reis – en verblijfkosten.
 10. Aanvullende kosten voor materiaal en ruimte, die niet expliciet genoemd worden in de overeenkomst, worden in rekening gebracht bij opdrachtgever.
 11. New Boxes behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen zonder nadere berichtgeving. Deze wijzigingen hebben nimmer invloed op reeds overeengekomen opdrachtverlening, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen.
 12. Verhogingen van prijzen en/ of vergoedingen voor dienstverlening, producten en/ of onderdelen daarvan, die New Boxes niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot een prijsverhoging.
 13. De opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 12 van dit artikel, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 14. Klachten omtrent een declaratie dienen binnen 14 dagen na de dag van verzending schriftelijk bij New Boxes te zijn ingediend.

Artikel 10 Voortijdige beëindiging dienstverlening

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, behoudt New Boxes zich het recht voor de dienstverlening vroegtijdig te beëindigen indien:

 1. Het vertrouwen tussen de opdrachtgever en New Boxes dusdanig geschaad is dat voortzetting van de opdracht redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
 2. De deelnemer de begeleiding dusdanig frustreert dat er feitelijk geen sprake meer is van effectieve begeleiding. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor daadwerkelijke en voldoende deelname aan begeleiding van deelnemer.
 3. De kosten verbonden aan de opdracht niet tijdig worden voldaan door de opdrachtgever.
 4. Door overmacht zoals bedoeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

Alvorens hiertoe over te gaan zal New Boxes de opdrachtgever schriftelijk waarschuwen.

Stopzetting na intake in het geval van individuele coaching- en begeleidingstrajecten

Alleen indien expliciet in de overeenkomst is afgesproken dat deelnemer pas na een intakegesprek een definitieve keuze hoeft te maken om wel of niet in traject te gaan, bestaat de mogelijkheid dat het traject na de intake wordt stopgezet. In dit geval dienen alleen de kosten voor het intakegesprek zoals in overeenkomst is vastgesteld te worden voldaan. In alle andere gevallen dient de totale trajectprijs te worden voldaan.

Tussentijdse stopzetting in het geval van individuele coaching- en begeleidingstrajecten

Zowel bij voortijdige succesvolle als niet succesvolle beëindiging van de begeleiding vindt vanuit New Boxes geen restitutie plaats van reeds in rekening gebrachte kosten en is de totale trajectprijs verschuldigd.
In overige gevallen wordt e.e.a. in redelijkheid afgestemd, rekening houdend met reeds geleverde inspanningen.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan New Boxes zijn toe te rekenen.
 2. New Boxes heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de verbintenis verhindert, intreedt nadat New Boxes met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 3. Tijdens de duur van de overmacht situatie worden de verplichtingen van New Boxes opgeschort.
  Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door New Boxes niet mogelijk is, langer duurt dan acht weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Reeds uitgevoerde werkzaamheden worden naar rato verrekend.

Artikel 12 Annulering en verplaatsing

Zodra deelnemer is aangemeld, valt deze onder de annuleringsregeling van New Boxes.

Annuleren/verplaatsen door opdrachtgever

 1. Annuleren/verplaatsen van een product of dienst kan uitsluitend schriftelijk geschieden via e-mail.
 2. Verzoeken tot verplaatsen van individuele gesprekken met een coach dienen rechtstreeks met de toegewezen professional te worden opgenomen.
 3. Verzoeken voor een andere bijeenkomstdatum voor een incompany (niet per se inhouse) groepstraining dienen gemeld te worden via een mail aan New Boxes.
 4. Tenzij anders overeengekomen, geldt bij incompany (niet per se inhouse) groepstrainingen een minimaal aantal deelnemers van 10 personen per groep. Indien uiteindelijk bij de training minder dan 10 personen aanwezig zijn, worden u daarvoor minimaal de kosten voor deelname van 10 personen in rekening gebracht.
 5. New Boxes zal naar beste vermogen een door een deelnemer gemiste (deel) bijeenkomst/workshop/training verplaatsen. Indien dit niet lukt, kan de deelnemer/opdrachtgever geen aanspraak maken op enigerlei compensatie.
 6. No show op een groepsbijeenkomst of afspraak met coach wordt beschouwd als een annulering op 0 (nul) werkdagen voor de startdatum van het product.
 7. Trajecten hebben een maximale doorlooptijd van 12 maanden na aanvang. Indien een traject on hold is gezet en niet binnen 12 maanden na startdatum is afgerond, wordt deze gezien als annulering binnen 0 (nul) dagen.

Annulering- en verplaatsingskosten

 1. Annulering is alleen mogelijk voordat de begeleiding is begonnen. Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor aanvang van de begeleiding.
 2. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang blijft volledige trajectvergoeding verschuldigd. Dit geldt voor alle dienstverlening van New Boxes.
 3. Voor annulering/verplaatsing is opdrachtgever administratiekosten verschuldigd.

Annulering/verplaatsing door New Boxes

 1. Bij groepstrainingen van New Boxes op basis van open inschrijving kan New Boxes bij te weinig deelname de training annuleren of verplaatsen.
 2. In geval van annulering van groepstrainingen op basis van open inschrijving vindt kosteloze restitutie van deelnamekosten plaats.

Artikel 13 Recht van reclame

 1. Zodra een opdrachtgever in verzuim is, is New Boxes gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de opdrachtgever geleverde materialen en producten.
 2. New Boxes roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het inroepen van het recht op reclame, dient de opdrachtgever de geleverde materialen en producten waar dit betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan New Boxes.
 4. De kosten van het terughalen of -brengen van materiaal en producten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Nadrukkelijk is het Recht van reclame ook van toepassing op de door New Boxes in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde digitale beeld-, film- en geluidsproducties, alsmede producties die op een andere wijze tot stand zijn gekomen en omschreven kunnen worden als een product en/ of dienstverlening welke het gevolg is van een door de opdrachtgever aan New Boxes verstrekte opdracht.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om producten en/ of diensten, zoals in lid 5 van dit artikel omschreven, offline danwel online te gebruiken vanaf het moment dat New Boxes het Recht op reclame heeft ingeroepen.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden New Boxes

Deze betalingsvoorwaarden zijn geldig voor alle producten en diensten die via New Boxes worden aangeboden en gelden voor alle overeenkomsten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

 1. Tarieven zijn exclusief btw.
 2. De vastgestelde vergoeding wordt na akkoordverklaring volledig gefactureerd en dient voor aanvang van de levering van het product en/ of de dienst voldaan te zijn.
 3. Bij detachering, beschikbaarstelling van personeel, wordt gefactureerd in de maand waarin de activiteit aanvangt of de prestatie is geleverd. New Boxes hanteert voor de facturatie van de variabele vergoeding een betalingstermijn van 14 dagen.
 4. New Boxes gaat bij facturatie uit van het aantal aangemelde kandidaten op het aanmeldformulier en in geval van incompany (niet perse inhouse) groepstrainingen van het minimum van 10 personen per groep, tenzij anders overeengekomen.
 5. New Boxes behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de levering.

Gevolgen van niet tijdig betalen

 1. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; New Boxes behoudt zich het recht voor 10 % van de betreffende declaratie in rekening te brengen voor buitengerechtelijke kosten zonder dat New Boxes deze kosten nader hoeft te specificeren. Ook behoudt New Boxes zich het recht voor vanaf het moment van verzuim naast het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Alle kosten van invordering, waaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer een opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag New Boxes zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van New Boxes op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door New Boxes, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs, vergoedingen en /of declaraties aan New Boxes te betalen.

Slotbepaling

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat New Boxes bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Opgesteld op 1 januari 2020